Home » Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINE VERKOOP

Annimals healthy pet food
Eenmanszaak verantwoordelijke Ann Verbeeck

Dendermondebaan, 140

9240 Zele België

T +32478 91 44 68

E info@annimals-healthy-petfood.be

Contactpersoon voor privacyzaken Ann Verbeeck

Ondernemingsnummer BE0687.572.820

 

ARTIKEL 1- ALGEMENE BEPALINGEN

De webwinkel van Annimals healthy pet food biedt haar klanten de mogelijkheid om hondenvoeding online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden voor online verkoop zijn enkel van toepassing op de artikelen uit ons assortiment.

Deze artikelen zijn te zien op de website www.annimals-healthy-petfood.be

De klant aanvaardt dat deze Algemene voorwaarden voor online verkoop, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

ARTIKEL 2 – PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen.

Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

ARTIKEL 3 – AANBOD

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België.

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met ons.

Annimals Healthy Pet Food is wat de juistheid, actualisatie, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Annimals Healthy Pet Food is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Annimals Healthy Pet Food.

Annimals Healthy Pet Food is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

ARTIKEL 4 – ONLINE AANKOPEN

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit  ons Annimals Healthy Pet Food assortiment online aan te kopen die te zien zijn op de website pagina.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Annimals Healthy Pet Food . De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum of afgehaald. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

> via kredietkaart
> via bankkaart
> via IDeal
> via overschrijving

ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Annimals Healthy Pet Food.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Annimals Healthy Pet Food te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ARTIKEL 6: SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Annimals Healthy Pet Food beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.

Onverminderd het voorgaande behoudt Annimals Healthy Pet Food zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

ARTIKEL 6 – KLACHTEN

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

ARTIKEL 7 – GARANTIE

  1. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
    Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

  1. Algemeen
    Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Annimals Healthy Pet Food’s verantwoordelijke Ann Verbeeck waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Annimals Healthy Pet Food. Elk gebrek dient onmiddellijk na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

ARTIKEL 8: WIJZIGING VOORWAARDEN

Annimals Healthy Pet Food kan deze Algemene voorwaarden voor online verkoop steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

ARTIKEL 9: BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.